Adrian Bautista

has a portfolio page here.

meta photo of adrian taking a photo